Català / Español  ·  TEL. 93 333 99 72 · EMAIL info@santramonnonat.org
Català / Español  · 

PLA D'OBERTURA

PLA D'OBERTURA 2021 2022


1. INTRODUCCIÓ

 • Malgrat la pandèmia, tots els infants i adolescents han de tenir accés a l'educació en condicions d'equitat.
 • L'aprenentatge ha de poder continuar amb la màxima normalitat, seguint les instruccions sanitàries, i garantint la funció social de l'educació.
 • L'escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible.
 • A través de les mesures proposades, els centres educatius han d'estar en condicions de contribuir al control de l'epidèmia i a la ràpida identificació́ de casos i de contactes.

2. PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT

2.1. Grups de convivència i socialització estables

 • Es tracta de grups estables d'alumnes, amb el seu tutor. Poden formar part d'aquest grup estable altres docents.
 • Dins el grup estable no és necessari requerir la distància física i, en el cas d'Educació Infantil l'ús de la mascareta.
 • El grup estable s'ha de mantenir junt en el màxim d'activitats al llarg de la jornada lectiva, tant a l'aula com al pati. A l'interior de l'edifici el grup ha d'ocupar, de manera general el mateix espai físic. Els alumnes seran sempre els mateixos.

2.2. Mesures de prevenció personal

2.2.1. El rentat de mans

 • En infants es requerirà rentat de mans:
  • A l'arribada i a la sortida del centre educatiu
  • Abans i després dels àpats
  • Abans i després d'anar al WC
  • Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati)

2.2.2. Ús de mascaretes

 • Educació Infantil: No obligatòria
 • Educació Primària: Obligatòria
 • Educació Secundària: Obligatòria
 • Personal Docent i PAS: Obligatòria

2.2.3. Requisits d'accés a l'escola

 • Abséncia de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre o febrícula per sobre de 37.5 graus, tos, dificultat per respirar, mal de coll, refredat nasal, fatiga, dolors musculars i/o mal de cap, mal de panxa amb vòmits o diarrea, pérdua d'olfacte o gust en infants grans i adolescents) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
 • Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els infants, només s'haurien de considerar símptomes potencials de covid-19 quan també hi ha febre o altres manifestacions de la llista de símptomes.
 • No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 10 dies anteriors.
 • En cas que l'alumne presenti una malaltia crònica d'elevada complexitat es valorarà de manera conjunta –amb la família i el seu equip mèdic de referència–, les implicacions a l'hora de reprendre l'activitat educativa presencialment. Es consideren malalties de risc per a complicacions de la COVID-19:
  • Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport respiratori.
  • Malalties cardíaques greus.
  • Malalties que afecten el sistema immunitari.
  • Diabetis mal controlada.

2.2.4. Control de símptomes

Les famílies signaran una declaració responsable a través de la qual:

 • Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que això comporta i que, per tant, s'atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada moment.
 • Es comprometen a no portar l'infant o adolescent a l'escola en cas que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l'hagi presentat en els darrers 10 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu. Les famílies disposaran d'una llista de comprovació de símptomes.
 • Els centres disposen de termòmetres de distància incorporats a la farmaciola per si un infant o adolescent es troba malament durant la jornada lectiva, però no es considera necessari prendre la temperatura diàriament en el moment de l'accés al centre.

2.3. Gestió de casos

 • S'aplicarà el protocol vigent de gestió de casos quan es detecti un cas positiu o simptomatologia susceptible de ser Covid-19 en un centre educatiu.
 • Els alumnes que estiguin vacunats contra la covid (en aquests moments els alumnes a partir de 12 anys) no s'hauran de confinar si hi ha un infectat al seu grup bombolla. A les dos setmanes de rebre la segona dosi de la vacuna, o l'única per als que ja s'han contagiat, no s'haurà de fer quarantena si un company s'infecta del virus. Tampoc es confinaran els alumnes de l'ESO que hagin tingut la covid en els últims sis mesos.
 • Les famílies que tinguin alumnat de 12 anys o més han de presentar el certificat de vacunació per gestionar el confinament del grup, si es dona el cas.

3. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE

3.1. Espais

 • Es podran utilitzar com a aula de grup tots els espais clarament sectoritzats. Cada grup tindrà un únic espai de referència.
 • Tot i això, de forma excepcional, es poden utilitzar les diferents aules específiques: laboratori, música, bibioteca... En aquest cas la rotació de diversos grups en un mateix dia ha de garantir un període de ventilació mínim de 60 minuts entre grup i grup.

3.1.1. Espai menjador i cuines

 • El servei de menjador es farà, preferiblement, a l'espai habitual del menjador escolar. Els integrants d'un mateix grup estable han de seure junts en una o més taules. Cal mantenir la separació entre les taules de grups diferents. Entre torn i torn cal fer la neteja, desinfecció i ventilació del menjador.
 • Per garantir el control i l'organització dels grups i dels espais, caldrà inscripció prèvia i aquesta no es podrà modificar (excepte les baixes) al llarg de tot el curs.
 • Per qüestions d'organització de cada centre, i per minimitzar els contactes, tenint en compte el nombre d'alumnes que es queden al menjador, l'alumnat de P3 i P4 dinaran a les seves aules.
 • Les activitats posteriors als àpats s'han de realitzar, preferiblement, a l'aire lliure, amb ocupació diferenciada d'espais per a cada grup estable.
 • També es poden utilitzar espais interiors, preferiblement per a infants pertanyents a un mateix grup estable. En aquest cas cal garantir la ventilació després de l'activitat.
 • En cas de confinament d'un grup, tots els usuaris de menjador del grup de convivència estable, tindran a la seva disposició carmanyoles de menjar per endur, cuinat a l'escola, que, per raons òbvies, no podrà recollir el propis alumne confinat. Si alguna família usuària del servei de menjador vol renunciar a aquest servei de menjar per endur, durant el període de quarantena, ens ho pot fer saber a l'adreça menjador@santramonnonat.org

3.1.2. Espai gimnàs

 • Es recomana que l'educació física es faci a l'aire lliure —a l'espai del pati— sempre que sigui possible, o bé en el gimnàs, sempre i quan la rotació de diversos grups en un mateix dia garanteixi un període de ventilació mínim de 60 minuts entre grup i grup.
 • Si l'activitat té lloc a l'exterior i/o es mantenen els grups estables no serà necessari l'ús de mascareta.
 • Els vestidors, per raons higièniques i sanitàries, no es podran utilitzar.

3.1.3. Patis

 • La sortida al pati ha de ser esglaonada. Caldrà establir els torns d'esbarjo en funció de la dimensió del pati i les possibilitats de sectoritzar-lo, tenint en compte que hi pot haver a la vegada més d'un grup estable.
 • A l'espai del pati s'hi pot permetre la interacció de diferents grups de convivéncia estable, fent ús de la mascareta. Durant l'esbarjo a l'exterior, si es manté el grup de convivéncia estable, no és necessari l'ús de la mascareta. Els infants han de portar la mascareta posada fins al pati i, per tant, se l'han de treure un cop a l'exterior i desar-la adequadament.

3.2. Fluxos de circulació

3.2.1. Entrades i sortides

 • Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, tenint en compte els accessos i el nombre de grups estables.
 • A cada un dels accessos, l'entrada i la sortida es farà per un o diversos grups estables en intervals de 10 minuts cadascun. Els alumnes hauran de portar la mascareta posada.
 • Pares i mares només accediran a l'interior de l'escola en el cas que ho indiqui el personal del centre, utilitzant mascareta i sempre mantenint la distància de seguretat.
 • En entrar de l'escola els alumnes s'han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic.
 • És important que les famílies:
  • Respecteu escrupolosament els horaris esgraonats d'entrada i sortida a l'escola.
  • No arribeu a l'escola abans de l'hora d'entrada o sortida. En el cas dels alumnes més grans que venen sols a escola, treballeu aquesta qüestió des de casa.
  • A no ser que sigui imprescindible, que a cada infant només l'acompanyi un adult.
  • Procureu mantenir el màxim de distància mentre esteu al carrer.
  • Un cop recollit l'infant, no us quedeu a la vorera de l'escola i marxeu com més aviat millor. En el cas dels alumnes més grans que venen sols a escola, treballeu aquesta qüestió des de casa.
  • Mantingueu la mascareta, correctament posada, en infants i adults fins a arribar al domicili.

3.2.2. Circulació dins l'escola i ascensors

 • En els passadissos i els lavabos s'ha de vetllar perquè no coincideixin més d'un grup estable. Quan coincideixin més d'un grup estable caldrà mantenir la distància interpersonal d'1,5 metres i portar mascareta.
 • S'han de reservar els ascensors per a les persones que presenten dificultats per a la mobilitat i el seu personal de suport, si s'escau. L'ús serà esporàdic.

3.3. Relació amb la comunitat educativa

 • Les reunions d'inici de curs amb les famílies es faran de manera virtual, amb l'única excepció de la reunió d'acollida a les noves famílies de P3 que serà presencial a la Sala d'actes de l'escola, guardant distància de seguretat i portant mascareta (també es donarà l'oportunitat a les famílies de seguir la reunió i participar via telemàtica i, en cap cas, es podrà anar a les aules en acabar la reunió informativa).
 • Les tutories individualitzades amb famílies es faran, prioritàriament, via telefònica o telemàtica. Només en casos excepcionals es faran da manera presencial, tot observant totes les mesures de prevenció i higiene.
 • Les diverses assembles i espais de participació de les famílies. Consell Escolar. Consell de Delegats de Famílies i FEAC, es faran de manera telemàtica.
 • La comunicació ordinària amb la Comunitat Educativa es farà via telemàtica i a través del butlletí electrònic de l'escola el "Som-hi!”.
 • La atenció a famílies per part de la Direcció, l'Administració i la Secretaria de l'escola es farà telemàticament i, en cas de requerir presencialitat, caldrà ajustar-se als horaris establerts, observar totes les mesures de prevenció i higiene i es prioritzaran les cites prèvies.

3.4. Altres activitats

3.4.1. Acollida matinal i permanències

 • Durant el temps d'acollida matinal i del servei de permanències l'escola caldrà mantenir distància interpersonal i, tant el responsable de l'acollida com els infants han de portar mascareta. Sempre que sigui possible aquest servei es realitzarà en els patis de l'escola.
 • Quan finalitzi el període d'acollida, els infants són acompanyats a la seva aula de referència, i tant els responsables com els infants han de portar les mascaretes.
 • Per garantir el control i l'organització dels grups i dels espais, caldrà inscripció prèvia i aquesta no es podrà modificar (excepte les baixes) al llarg de tot el curs.

3.4.2. Adaptació de P3

 • L'adaptació de P3 es realitzarà, en un espai exterior (pati).
 • La persona acompanyant no pot participar en el període d'acollida si presenta símptomes compatibles amb la Covid-19 o els ha presentat en els darrers 14 dies. Tampoc no hi podrà participar si ha tingut contacte estret amb una persona amb la Covid-19 confirmada o amb simptomatologia compatible en els darrers 14 dies.
 • Cada infant només podrà ser acompanyat per una sola persona que només podrà tenir contacte amb el seu infant i haurà de mantenir la distància de seguretat amb la resta. S'haurà de rentar les mans abans d'accedir al centre educatiu i també abans d'entrar a l'aula, i ha d'accedir al centre educatiu amb una mascareta higiènica o quirúrgica correctament posada.

3.4.3. Sortides i colònies

 • L'escola durà a terme les activitats previstes en la seva programació general anual, pel que fa a sortides i colònies, amb les adaptacions que calgui ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitària.
 • En el cas de les sortides, sempre cal mantenir la distància interpersonal i portar mascareta.
 • En el cas de les colònies es mantindran els grups estables. Es prioritzaran les activitats a l'aire lliure i se seguiran les mesures de prevenció i higiene habituals.

3.4.4. Extraescolars

 • L'escola durà a terme les extraescolars previstes en la seva programació general anual, sempre caldrà mantenir la distància interpersonal i portar mascareta, sempre que això sigui possible per la naturalesa de l'activitat realitzada.
 • Per garantir el control i l'organització dels grups i dels espais, caldrà inscripció prèvia i aquesta no es podrà modificar (excepte les baixes) al llarg de tot el curs.

 


Arxius: