Català / Español  ·  TEL. 93 333 99 72 · EMAIL info@santramonnonat.org
Català / Español  · 

PLA D'OBERTURA

PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D'UN POSSIBLE CAS


El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 a l'escola és el Director

No han d'assistir al centre l'alumnat, les persones docents i altres professionals que tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es troben en aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.

1. Protocol davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 a l'escola

 • Se l'ha de portar a un espai separat d'ús individual. (aula tutoria 1). S'ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat 
símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec).
 • S'ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l'infant o adolescent i, en cas de presentar símptomes de gravetat s'ha de trucar també al 061.
 • L'escola ha de contactar amb el servei territorial d'Educació per informar de 
la situació i a través d'ells amb el servei de salut pública.
 • El Centra d'Atenció Primària de referència per fer la gestió i seguiment de casos a l'escola serà el CAP Les Corts
  • Mejia Lequerica, s/n
   08028 Barcelona
  • Telèfon 93 227 55 90 i 93 227 55 99
  • Adreça electrònica: capcorts@clinic.cat
 • Si els símptomes apareixen fora de l'escola, la família de l'alumne ha de contactar amb el CAP de referéncia. Si es visita un servei médic privat la recollida de contactes no es podrà fer en el moment de la sospita clínica. Serà el professional sanitari qui haurà d'alertar el Servei de Vigilància Epidemiològica Territorial de referéncia quan es constati el resultat positiu.
 • En qualsevol cas, si hi ha sospita de COVID-19 a l'alumne o docent se li fa una prova PCR al més aviat possible.
 • Fins que s'obtinguin els resultats de la prova, l'alumne o docent i els seus convivents han de fer l'aïllament domiciliari.
 • El grup no ha de fer aïllament preventiu mentre s'estigui a l'espera del resultat de la prova. Tampoc els familiars amb qui convisquin els membres del grup (inclosos els germans).

2. Elements de decisió per establir aïllaments en funció del resultat d'una prova PCR a un alumne o docent

Resultat positiu en un o més membres d'un grup

 • Un resultat positiu sempre se us comunicarà a través del centre de salut. Tot el grup de convivéncia estable té consideració de contacte estret. La resta de grups no ho són.
 • Per tant, tot el grup ha de fer aïllament domiciliari durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas positiu.
 • S'ha de fer una prova PCR a tots els membres d'aquest grup.
  El resultat negatiu d'un membre del grup no eximeix de la necessitat de mantenir l'aïllament durant 14 dies, que és el període màxim d'incubació del virus.
 • La persona que ha resultat positiva (i no ha requerit ingrés hospitalari) ha de mantenir l'aïllament domi- ciliari durant almenys 10 dies des de l'inici dels símptomes i fins que hagin passat almenys 72 hores des que no té cap símptoma –per recomanació de l'OMS-. No és necessària la realització d'una PCR de control.

Resultat negatiu

 • S'ha establert una coordinació entre diferents serveis perqué el resultat negatiu de la prova PCR d'un docent li sigui comunicat al centre amb la màxima celeritat.
 • La persona que ha estat negativa d'un cas sospitós o no hagi estat necessari fer-li la prova PCR, es pot reincorporar al centre un cop hagi cedit la seva simptomatologia sempre sota el criteri del professio- nal sanitari, que ha de decidir si és aconsellable la tornada al centre educatiu, en funció de l'evolució médica de la persona. En alguns casos (per exemple, si hi ha una alta sospita de COVID-19) s'hi pot desaconsellar la tornada.
 • De manera general, els nens i nenes es poden reincorporar quan faci 24 hores que no tenen febre.

Cerca activa de casos

 • En funció dels resultats de l'estudi dels casos es podria ampliar la cerca activa de positius asimp- tomàtics mitjançant tests microbiològics més enllà dels grups on s'hagin detectat positius per COVID-19.
 • En el marc de la cerca activa de casos, es farà una PCR als germans, convivents i contactes estrets dels casos positius, així com al grup de convivéncia estable. Igualment, com sempre, els contactes estrets hauran de fer un aïllament preventiu durant 14 dies (malgrat que el resultat de la seva PCR sigui negativa, tot respectant el període màxim d'incubació del virus)

Notificació de resultats de proves PCR i altres proves diagnòstiques a través de La meva salut

 • Els resultats de les PCR d'un cas sospitós, es notifiquen a través de La Meva Salut i/o per teléfon a través del centre sanitari.
 • Per tant, és molt important que aquest curs us doneu d'alta a La Meva Salut (vosaltres i els vostres fills) a l'enllaç https://lamevasalut.gencat.cat/registra-t Podreu també obtenir-hi els resultats d'altres proves diagnòstiques.